અમેરિકાની spelling Bee સ્પર્ધામાં પાંચ વર્ષની અમેરિકન બાળકીએ મૂળ સંસ્કૃત શબ્દનો સાચો સ્પેલિંગ જણાવી જીત મેળવી

અમેરિકામાં એક પાંચ વર્ષની બાળકી – એડિથ ફ્યુલરે એવું કરી બતાવ્યું જેનાથી દરેક લોકોને ગર્વ થાય. સ્પેલિંગ બી નામની સ્પર્ધામાં તેને મૂળ સંસ્કૃત શબ્દ પૂછવામાં આવ્યો. અંગ્રેજીમાં તેનો સ્પેલિંગ jnana થતો હતો jnana એટલે ‘જ્ઞાન’. આ શબ્દ અંગ્રેજી ડિક્સનરીમાં સમાવી લેવાયો છે.આ સ્પર્ધામાં છેલ્લાં 10 વર્ષથી મૂળ ભારતીયોનો દબદબો છે


Share

https://youtu.be/izEe6T44drUShare

https://youtu.be/izEe6T44drUAdvertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s